Projekt pn. „Szansa na sukces – program zajęć pozalekcyjnych w szkołach gimnazjalnych na terenie Gminy Wieprz” dotyczy organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Wieprz.

Projekt realizowany będzie przez Urząd Gminy w Wieprzu w okresie od 20.01.2011 do 19.12.2012 roku, za wyjątkiem wakacji i ferii zimowych.

Projekt w 100% finansowany jest środków pozabudżetowych Gminy Wieprz. W 85% ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W 15% projekt finansowany jest z budżetu państwa.

Realizatorem projektu będzie Gmina Wieprz (Urząd Gminy). Zajęcia prowadzone będą na terenie: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Brzechwy we Frydrychowicach,  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Michała Szczygła w Gierałtowicach, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nidku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu.

0 Responses to “”


Comments are currently closed.