Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 3 grup docelowych.

1) Uczniowie z trudnościami w nauce, otrzymujący oceny od stopnia 3 w dół, nie mogący opanować materiału, zagrożeni przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacji, stanowiący zły przykład dla pozostałej młodzieży, o niższej od innych uczniów świadomości potrzeby kształcenia, o niskiej motywacji i braku wiary we własne siły. Wymagający prowadzenia zajęć w małych grupach, warsztatowej formy pracy z możliwością korzystania z pomocy dydaktycznych.

Organizacja warsztatów wyrównawczych jest niezbędna dla nadrobienia zaległości, sposobem na ich nie pogłębianie, w konsekwencji ma wyeliminować problemy w nauce w dalszych etapach kształcenia oraz zapewnić lepszy start życiowy.

2) Uczniowie, którzy osiągają wyniki w nauce z danego przedmiotu pow. st. 4, zgłaszający potrzebę poszerzania wiedzy na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, posiadający trudności w stosowaniu wiedzy w praktyce. Potrzebujący udziału w zajęciach w małych grupach, w gronie uczniów o wyrównanym poziomie wiedzy, popartych praktyką (pomoce dydaktyczne oraz wyjazdy studyjne).

Oferta projektu oznacza dla nich możliwość  rozszerzenia wiedzy, rozwinięcia zdolności i doskonalenia umiejętności, wykształcenia umiejętności stosowania wiedzy w praktyce.

3) Ucz. kl. III gimn., którzy staną przed wyborem czy kontynuować naukę oraz wyborem kierunku i miejsca nauki. Posiadający niską wiedzę na temat wyboru przyszłego kierunku nauki, słabo znający ofertę edukacyjną  i pracy w regionie, często przy wyborze kierunku sugerujący się decyzją kolegi lub koleżanki.

Obecny system kształcenia nie przygotowuje do wyboru przyszłej szkoły czy zawodu i nie uwzględnia szczególnych predyspozycji dziewcząt do niektórych zawodów.

Ze względu na zbliżający się koniec nauki gimnazjalnej planuje się projektem objąć całą grupę. Nie realizowanie projektu oznacza dla części osób obranie niewłaściwego kierunku nauki, a w konsekwencji zawodu, do którego nie są predysponowani.