Pytania i odpowiedzi

Dlaczego rekrutacja prowadzona we wrześniu 2012 r. ograniczona będzie wyłącznie do uczniów biorących udział w projekcie?

Wrześniowa rekrutacja dotyczyć będzie wyłącznie uczniów biorących udział w projekcie (w konsekwencji do uczniów kl. II i III gimnazjum) z uwagi na zapisy wniosku aplikacyjnego oraz z uwagi na stanowisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wniosek o dofinansowanie na podstawie, którego realizowany jest projekt przewidywał II etapy rekrutacji w 03.2011 r. oraz we 09.2011 r. Zdaniem opiekuna projektu z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z uwagi na małą liczbę godzin jaka pozostała do zakończenia projektu, nie ma uzasadnienia do przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji.

Jakie zajęcia pozalekcyjne prowadzone będą od 09.2012 r. na terenie poszczególnych szkół?

Do końca 2012 roku kontynuowane będą zajęcia pozalekcyjne dla I – III gimnazjum oraz klas I – III szkoły podstawowej. W sierpniu br. złożony zostanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wniosek o dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych dla klas IV – VI szkół podstawowych. Takie ograniczenie wynika z dokumentacji konkursowej jaka obowiązuje przy prowadzonym naborze wniosków. Wykaz zajęć uzgodniony został z poszczególnymi placówkami szkolnymi jednak informacja o realizacji projektu uzależniona jest od pozytywnej oceny wniosku i podana zostanie do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu oceny. Przybliżony termin to grudzień 2012 r.

Kiedy zostaną zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dla szkół podstawowych?

Projekt dotyczący organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych złożony zostanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po ogłoszeniu konkursu składania wniosków w roku 2011.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie nie podaje konkretnego terminu naboru wniosków. Wiadomo jednak, że w 2011 roku ogłoszony zostanie nabór dla projektów systemowych, realizowanych przez organy prowadzące szkół w klasach I – III.
W 2010 roku nabór wniosków odbył się w I kw. roku. Na 221 złożonych w I terminie wniosków, tylko 50 otrzymało dofinansowanie. Wniosek złożony przez Gminę Wieprz uplasował się na 4 pozycji listy rankingowej.

Czy w związku z wymogami dot. promocji unijnego wsparcia, dostępne na stronie internetowej formularze zgłoszeniowe mają właściwą formę?

Tak. Z uwagi na fakt, że nie wszyscy rodzice mają możliwość druku formularzy zgłoszeniowych w kolorze i uwagi na możliwe do popełnienia błędy podczas drukowania, zawarte w Regulaminie rekrutacji formularze i oświadczenia spełniają wymogi dot. promocji unijnego wsparcia.

Dlaczego w kryteriach rekrutacji uczniów, ustalone zostało kryterium dochodu na członka rodziny?

Realizacja każdego projektu finansowanego ze środków zewnętrznych czy też własnych podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie, winna być odpowiedzią na zdiagnozowany problem,  dotykający Beneficjentów Ostatecznych.  W praktyce pisania wniosków o dofinansowanie utarło się nawet takie sformułowanie “nie ma problemu – nie ma projektu”.  “Szansa na sukces …” również należy do takich projektów. Jednym ze zdefiniowanych problemów,  który dotyka uczniów  jest zła sytuacja finansowa części rodziców, których nie stać na odpłatne zajęcia pozalekcyjne.

Stąd, aby zachować spójność pomiędzy analizą problemów, a działaniami i celami, które zostały sformułowane w projekcie, uczyniono krok w stronę rodziców i uczniów znajdujących się w gorszej sytuacji finansowej.

Czy ustalone w Regulaminie rekrutacji kryterium dochodowe eliminuje z uczestniczenia w zajęciach uczniów tych rodziców, u których dochód na członka rodziny jest wyższy?

Nie. Wskazany w Regulaminie rekrutacji dochód na członka rodziny ma charakter pomocniczy i tylko w przypadku większej liczby uczniów chętnych do uczestniczenia w zajęciach, przyznaje on pierwszeństwo podczas rekrutacji.

Dlaczego ustalono Kryteria rekrutacji ? Dlaczego wszyscy uczniowie nie mają swobodnego dostępu do zajęć?

Rekrutacja uczniów na zajęcia jest jednym z punktów, za które oceniany jest wniosek. Aby zachować spójność logiczną wniosku, inaczej mówiąc, aby cele projektu odpowiadały skali zdefiniowanych problemów, należy zachować proporcję pomiędzy wielkością grupy uczniów posiadających np. problemy w nauce, a wielkością grupy uczniów, którzy uczestniczyć będą w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych. Stąd nie ma możliwości, aby w zajęciach wyrównawczych uczestniczyła większa liczba uczniów danej szkoły, niż ta, która w oparciu o oceny na świadectwie, osiąga niskie i bardzo niskie wyniki w nauce. Właściwe zdiagnozowanie problemu, a potem dobór działań projektowych, stanowią o późniejszym “sukcesie” projektu i jego wyborze do dofinansowania.

Czy w przypadku powstania oszczędności przetargowych będzie je można wykorzystać na organizację zajęć pozalekcyjnych?

Tak. Z tym jednak warunkiem, że oszczędności przetargowe, które powstaną w 2011 roku, muszą zostać wykorzystane w tym samym roku. Ta sama zasada będzie miała zastosowanie w 2012 roku.

Dlaczego pojawiają się opóźnienia w rozpoczęciu projektu?

Rozpoczęcie realizacji projektu może nastąpić nie wcześniej niż po zatwierdzeniu ostatecznej listy przedmiotów przez WUP w Krakowie.

Kto podjął decyzję o wykazie przedmiotów, z których organizowane będą zajęcia?

Decyzję o wykazie przedmiotów podjęli Dyrektorzy szkół po konsultacji z nauczycielami. W dniu 20 grudnia 2010 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie złożony został wniosek o wyrażenie zgody na aktualizację listy przedmiotów. Wniosek zaakceptowany został w dniu 23.02.2011 roku.

Zapraszamy do przesyłania pytań dotyczących projektu na adres podany w zakładce Kontakt.