Strefa nauczyciela

Pozostała do wykorzystania liczba godzin zajęć pozalekcyjnych

Informujemy nauczycieli, że Koordynatorzy Szkolni posiadają zestawienie liczby godzin zajęć pozalekcyjnych pozostałych do wykorzystania do końca projektu. Prosimy o zapoznanie się z wykazem, a w przypadku uwag prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

Pomiar wskaźników rezultatu cz. 1

Prosimy Koordynatorów Szkolnych o przygotowanie informacji dotyczącej liczby uczniów gimnazjum biorących udział w konkursach i olimpiadach osobno w roku szkolnym 2010 / 2011 oraz 2011 / 2012 (wg stanu na dzień 31.10.2012 r.). Stosowna tabela przekazana zostanie do szkół drogą emailową.

Przygotowania do zamknięcia projektu

W związku ze zbliżającą się datą zakończenia projektu prosimy nauczycieli oraz Koordynatorów Szkolnych  o przygotowanie następujących dokumentów:

1. Frekwencja uczniów na zajęciach
– za okres od początku realizacji projektu do momentu jego zakończenia wraz podaniem % udziału w projekcie każdego ucznia. Frekwencję należy przygotować na dotychczasowym formularzu uzupełniając brakujące zajęcia. Tak przygotowany plik należy przekazać Koordynatorom Szkolnym, którzy zrobią zbiorcze zestawienie i przekażą je do Urzędu Gminy.

2. Ankieta badająca miękkie rezultaty projektu
– ankietę winien wypełnić każdy uczeń uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne. Ankieta wypełniana jest przez jednego ucznia jeden raz niezależnie od tego w ilu zajęciach uczestniczy. W prawym górnym rogu ankiety na potrzeby działań monitoringowych uczennice wpisują literę „K”, natomiast uczniowie literę „M”.

Sposób przeprowadzania ankiety ustalony zostanie przez Koordynatorów Szkolnych.

Liczba ankiet dostarczonych do Urzędu wraz z podsumowaniem winna równać się liczbie uczniów, którzy zakończą udział w projekcie, niezależnie od ich frekwencji na zajęciach.

KOORDYNATORZY SZKOLNI DOSTARCZAJĄ DO URZĘDU ANKIETY WYPEŁNIONE PRZEZ UCZNIÓW PRZEPROWADZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ ORAZ PO ICH ZAKOŃCZENIU.

Do wiadomości emailowych, które przesłane zostaną do nauczycieli, dołączone zostaną ponownie wzory ankiet oraz wzory arkuszy podsumowujących wyniki ankiety.

3. Ankieta z poradnictwa edukacyjno – zawodowego
– ankietę winien wypełnić każdy uczeń uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne. Ankieta wypełniana jest przez jednego ucznia jeden raz niezależnie od tego w ilu zajęciach uczestniczy. W prawym górnym rogu ankiety na potrzeby działań monitoringowych uczennice wpisują literę „K”, natomiast uczniowie literę „M”.

Liczba ankiet dostarczonych do Urzędu wraz z podsumowaniem winna równać się liczbie uczniów, którzy zakończą udział w projekcie, niezależnie od ich frekwencji na zajęciach.

KOORDYNATORZY SZKOLNI DOSTARCZAJĄ DO URZĘDU ANKIETY WYPEŁNIONE PRZEZ UCZNIÓW PRZEPROWADZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ ORAZ PO ICH ZAKOŃCZENIU.

4. Raport z realizacji projektu – krótkie podsumowanie przeprowadzonych zajęć z uwzględnieniem w szczególności: rodzaju zajęć, zrealizowanego materiału, liczby godzin, zastosowanych metod dydaktycznych oraz osiągniętych rezultatów. Wydrukowany i podpisany raport należy dostarczyć Koordynatorom Szkolnym, którzy po zebraniu raportów od WSZYSTKICH nauczycieli dostarczą je do Urzędu Gminy w Wieprzu.

5. Zaktualizowany harmonogram zajęć – podobnie jak to miało miejsce w poprzednim semestrze nauczyciele dostarczają do Koordynatorów Szkolnych zaktualizowany harmonogram i program zajęć.

Zmiana ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

W związku ze zmianą ustawy o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

(Dz. U. z 2011 r. Nr 171 poz. 1016) prosimy nauczycieli oraz Koordynatorów szkolnych o wypełnienie oświadczenia w sprawie identyfikatora podatkowego. Oświadczenie należy złożyć w tutejszym Urzędzie Gminy wraz z rachunkiem październikowym.

Oświadczenie – pobierz tutaj

16.06.2012 r. Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia roku szkolnego przypominamy o konieczności przedłożenia do Biura Projektu certyfikatów i zaświadczeń, które wręczone zostaną uczniom klas III.

16.06.2012 r. Frekwencja na zajęciach

Przypominamy nauczycielom o obowiązku wynikającym z § 4 ust. 1 pkt. 12 lit.g umowy na prowadzenie zajęć. W przypadku powtarzających się nieobecności uczniów na zajęciach prosimy o zgłaszanie tego faktu Koordynatorom szkolnym oraz wychowawcom. Z podjętych rozmów prosimy sporządzić odpowiednią notatkę w Karcie czasu pracy.

30.04.2012 r. Termin wypłaty za zajęcia z kwietnia 2012 r.

Z uwagi na planowany termin przekazania kolejnej transzy dotacji dla Gminy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przypadający na dzień 18.05.2012 r., informujemy, że wynagrodzenie za zajęcia pozalekcyjne zrealizowane w kwietniu br. przelane zostanie na konta nauczycieli do dnia 21.05.2012 r.

25.04.2012 Wyjazdy studyjne 2012
Informujemy, że przesłane harmonogramy i kosztorysy dot. organizacji wyjazdów studyjnych w 2012 roku zostały zaakceptowane.
W związku z tym prosimy, aby wszelkie zmiany w zakresie wysokości kosztów związanych z organizacją tychże wyjazdów były wcześniej konsultowane z Urzędem Gminy.
Przypominamy o konieczności uzgodnienia wyjazdu z przewoźnikiem wybranym przez Urząd Gminy (dane kontaktowe w szkołach).
Prosimy także o wcześniejsze ustalenie możliwości uregulowania zobowiązań związanych z biletami wstępu “przelewem”.

5.03.2012 r. Wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych

Na prośbę nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu “Szansa na sukces…” zamieszczamy szczegółowy wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych w rozbiciu na poszczególne szkoły:

Pomoce dydaktyczne ZSP we Frydrychowicach – pobierz

Pomoce dydaktyczne ZSP w Gierałtowicach - pobierz

Pomoce dydaktyczne ZSP w Nidku - pobierz

Pomoce dydaktyczne ZSP w Przybradzu - pobierz

Pomoce dydaktyczne ZSP nr 1 w Wieprzu - pobierz

Pomoce dydaktyczne ZSP nr 2 w Wieprzu - pobierz

25.02.2012 Badanie rezultatów projektu

W związku z zakończeniem II semestru zajęć w ramach projektu “Szansa na sukces” w celu zweryfikowania rezultatów projektu prosimy nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające oraz wyrównawcze o przygotowanie zestawienia ocen jakie uczniowie otrzymali w ramach zajęć obowiązkowych z przedmiotu odpowiadającego prowadzonym zajęciom pozalekcyjnym.

Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego weryfikuje oceny poszczególnych uczniów z języka polskiego w ramach zajęć obowiązkowych. Itd.

Z przygotowania zestawienia zwolnieni są nauczyciele prowadzący zajęcia artystyczne oraz zajęcia z przedsiębiorczości. W tych przypadkach rezultaty zweryfikowane zostaną w oparciu o podsumowanie zajęć przygotowane na zakończenie 2011 roku.

W zestawieniu obok imienia i nazwiska ucznia należy wyszczególnić ocenę jaką uczeń uzyskał w ramach zajęć obowiązkowych:
- na zakończenie I semestru roku szkolnego 2010 / 2011;
- na zakończenie roku szkolnego 2010 / 2011;
- na zakończenie I semestru roku szkolnego 2011 / 2012.

Przygotowując zestawienie ocen prosimy o skontaktowanie się w tej sprawie z wychowawcami poszczególnych klas. Prosimy nie zasięgać informacji o wynikach ocen od uczniów. Przygotowane w ten sposób zestawienie prosimy przekazać do Koordynatorów lokalnych, którzy w 1 pliku winni sporządzić zbiorcze zestawienie. Prosimy, aby nauczyciele przekazali Koordynatorom w/w informacje do dnia 2 marca br., natomiast Koordynatorzy proszeni są o przekazanie zbiorówek do Urzędu Gminy w terminie do 9 marca br. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

18.02.2012 r. Komunikat dla nauczycieli prowadzących zajęcia z przedsiębiorczości

Z uwagi na przyjęte założenia projektowe prosimy nauczycieli prowadzących zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości o zaplanowanie wizyty uczniów w Urzędzie Gminy w Wieprzu w celu pokazania praktycznych aspektów założenia własnej działalności gospodarczej.  Z uwagi na możliwość pokrycia kosztów przejazdu do Urzędu Gminy w Wieprzu ze środków projektowych prosimy o ujęcie w harmonogramie takowych zajęć.

18.02.2012 r. Poradnictwo edukacyjno – zawodowe

Prosimy nauczycieli, którzy w 2012 roku prowadzą zajęcia z poradnictwa edukacyjno – zawodowego, aby w programie zajęć uwzględnić zaproszenie przedstawiciela/li szkół średnich, którzy będą mogli przedstawić ofertę edukacyjną oraz odpowiedzieć na pytania uczniów. Termin organizacji takiego spotkania pozostawiamy poszczególnym nauczycielom. Spotkanie takie winno odbyć się do 19.12.2012 r.

Jednocześnie prosimy, aby wstępnie zaplanować konieczność udziału uczniów w tegorocznych Targach edukacyjnych, które zostaną zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach. Wydatki związane z udziałem uczniów w Targach zostały przewidziane w budżecie projektu.

18.02.2012 r. Aktualizacja harmonogramów zajęć

Przypominamy o konieczności zgłaszania Koordynatorom szkolnym informacji o zmianie terminu prowadzonych zajęć. W przypadku zmian w harmonogramie Koordynatorzy szkolni zobowiązani są do przesłania do Biura Projektu zaktualizowane harmonogramu.

18.02.2012 r. Przypomnienie podstawowych założeń projektowych

Prosimy nauczycieli prowadzących zajęcia o zwracanie uwagi na podstawowe założenia projektowe odnoszące się do max. liczebności grup zajęciowych wynoszącej 15 uczniów oraz do przestrzegania zasady udziału w zajęciach wyłącznie tych uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w projekcie. W przypadku wątpliwości w tym zakresie prosimy o kontakt z Koordynatorami szkolnymi.

Rachunki za miesiąc luty

Informujemy, że  rachunki za zajęcia zrealizowane w miesiącu lutym br. należy składać do Koordynatorów szkolnych w terminie do 24.02.2012 r. Okres rozliczeniowy rachunku rozpoczyna się w dniu następnym po dacie wystawienia rachunku za miesiąc poprzedni, a kończy się w ostatnim dniu, w którym były prowadzone zajęcia lub w dniu wystawienia rachunku (w zależności od tego, która data jest późniejsza). Okres rozliczeniowy na rachunku powinien pokrywać się z okresem rozliczeniowym na Karcie czasu pracy.

Przypominamy o kontynuowaniu nowej numeracji rachunków rozpoczętej w roku 2012.

Frekwencja na zajęciach

Przypominamy o obowiązku wynikającym z § 4 ust. 1 pkt. 12 lit.g umowy na prowadzenie zajęć, w związku z którym nauczyciel prowadzący zajęcia zobowiązany jest na bieżąco informować Koordynatora ds. szkoleń i Rekrutacji (Koordynatora szkolnego) o powtarzających się nieobecnościach uczniów na zajęciach.

Rozpoczęcie nowego roku zajęć

1) W związku z rozpoczęciem nowego roku zajęć pozalekcyjnych prosimy o składanie do Koordynatorów ds. Szkoleń i Rekrutacji harmonogramu i programu zajęć. Oba dokumenty winny być opracowane według dotychczasowego schematu na okres do końca czerwca br.

2) Proszę o zapoznanie się z wykazem zakupionych pomocy dydaktycznych, które winny być wykorzystywane do prowadzenia zajęć.

3) W terminie do 25 stycznia br. składane będą rachunki za zajęcia zrealizowane w styczniu. Od nowego roku na nowo należy rozpocząć numerację rachunków (N/…./1/2012). Przypominamy, aby na rachunkach składanych do Urzędu znaznaczyć opcje “oryginał” dokumentu i formę płatnośći “przelewem”.

W związku z doświadczeniami z roku 2011 roku proszę zwrócić uwagę na liczbę godzin jakie powinny być zrealizowane w 2012 roku.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY WYPEŁNIANIU RACHUNKÓW:

- błędny numer rachunku (osoby prowadzące zajęcia na podstawie więcej niż 1 umowy zlecenia prowadzą osobną ewidencję dla każdej umowy;

- błędny okres sprawozdawczy (w 2012 roku okresem za jaki będzie wystawiany rachunek “od” może być data zrealizowania pierwszych zajęć lub 2.01.2012 r. Określeniem daty “do” będzie ostatni dzień w jakim zrealizowano zajęcia lub data wystawienia rachunku – w zależności od tego, która data jest późniejsza. W następnym rachunku (za miesiąc luty) datą “od” będzie dzień następujący po dniu, w którym wystawiono rachunek styczniowy.

- liczba godzin na rachunku nie zgadza się z liczbą godzin wskazanych na karcie czasu pracy i na listach obecności;

- błędne oznaczenie nr umowy.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na w/w pkty rachunku i dokumentów składanych do Urzędu.

4) W umowach zlecenia zawarte zostały cele projektu oraz środki dydaktyczne jakie winny być wykorzystywane w trakcie zajęć. KAŻDY nauczyciel będzie musiał wykazać stosowanie tychże środków. Prosimy zwrócić na to uwagę podaczs prowadzenia zajęć. Właściwe zapisy w tym zakresie powinny znaleźć się w kartach czasu pracy.

5) Dostarczone do Koordynatorów ds. Szkleń i Rekrutacji sprawozdania dotyczące zajęć rzeprowadzonych w 2012 roku zostaną przyjęte w formie w jakiej zostały złożone. Po zakończeniu obecnego semestru zajęć zostaną Państwo poproszeni o  podanie wskaźników rezultatu właściwych do prowadzonych zajęć (np. liczby uczniów, którzy poprawili oceny z danego przedmiotu, liczby uczniów, którzy przygotowują się do konkursów lub olimpiad). Dane w tym zakresie należy pozyskać od wychowawców klas (nie należy w tym zakresie prowadzić wywiadu z uczniami).

6) Stosownie do przekazanych uwag co do systemu zarządzania projektem w 2012 roku częściej aktualizowana będzie strona internetowa projektu. Na wskazane adresy emailowe przesyłać będziemy  bezpośrednio do Państwa uwagi i wytyczne kierowane dotąd do Koordynatorów ds. Szkoleń i Rekrutacji.

7) Proszę o wstępne zaplanowanie harmonogramu wyjazdów studyjnych. W tym celu proszę zapoznać się z zapisami umów, w których wskazano nauczycieli odpowiedzialnych za organizację wyjazdów w 2012 roku. W porozumieniu z Koordynatorami ds. Szkoleń i Rekrutacji proszę wstępnie ustalić harmonogram oraz koszty biletów wstępu. Ostateczne zatwierdzenie planów w tym zakresie należeć będzie do Koordynatora Projektu.

Na potrzeby dokumentacji projektowej, po zakończonym wyjeździe wraz z rachunkiem prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy sprawozdania z wycieczki wraz z dokumentacją fotograficzną, Karty wycieczki podpisanej przez Dyrektora oraz listy uczestników.

Poniżej przedstawiamy zestawienie planowanych wyjazdów studyjnych w rozbiciu na poszczególne szkoły:

ZSP we Frydrychowicach:

1)     Muzeum historyczne, Centrum KOPERNIK w Warszawie.

Liczba uczestników wyjazdu: do 40 osób.

2)     Zamek Królewski w Krakowie

Liczba uczestników wyjazdu: do 40 osób.

ZSP w Gierałtowicach:

1. Kraków -Kazimierz

Liczba uczestników: do 17 osób.

2. PORĄBKA Żar – elektrownia szczytowo-pompowa

Liczba uczestników: do 17 osób.

ZSP w Nidku

1. Beskid Śląski

Liczba uczestników: do 17 osób.

2. Ogród doświadczeń – Kraków

Liczba uczestników: do 17 osób.

3. Elektrownia Wodna Porąbka

Liczba uczestników: do 17 osób.

ZSP w Przybradzu

1.  Miasto Warszawa

Liczba uczestników: do 17 osób.

2. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie

Liczba uczestników: do 17 osób.

3. Miasto Kraków

Liczba uczestników: do 17 osób.

ZSP nr 1 w Wieprzu:

1. Ogród Botaniczny oraz Muzeum Przyrodnicze w Krakowie

Liczba uczestników: do 17 osób.

2. Zespół Elektrowni Wodnych w Porąbce

Liczba uczestników: do 17 osób

ZSP nr 2 w Wieprzu:

1. Mała ojczyzna Jana Pawła II Wadowice

Liczba uczestników: do 17 osób.

2. W poszukiwaniu pierścienia św. Kingi” Bochnia

Liczba uczestników: do 17 osób.

  • WZORY DOKUMENTÓW

Prezentacja ze spotkania z nauczycielami

Wzór karta ewidencji czasu pracy – pobierz

Przykład wypełnienia Karty ewidencji czasu pracy – pobierz

Wzór rachunku – pobierz

Lista obecności na zajęciach – pobierz

Oświadczenie dla celów podatkowych – pobierz